Ma t/m Vrij bereikbaar vanaf 12:00-17:00 | Email: info@robinklever.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor RobinKlever

Artikel 1 – Definities 1.1. RobinKlever: de eenmanszaak gevestigd aan Brugstraat 12, 1906WV Limmen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90255216. 1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met RobinKlever. 1.3. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen RobinKlever en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 1.4. Producten: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst tussen RobinKlever en de klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van RobinKlever. 2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbod en Overeenkomst 3.1. Alle aanbiedingen van RobinKlever zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst en RobinKlever deze bestelling heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen en Betaling 4.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 4.2. Betaling dient te geschieden volgens de op de website aangegeven methoden. 4.3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RobinKlever te melden.

Artikel 5 – Levering en Uitvoering 5.1. RobinKlever zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 5.2. De leveringsplaats is het adres dat de klant aan RobinKlever kenbaar heeft gemaakt. 5.3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 6.1. De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant het product heeft ontvangen. 6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant RobinKlever via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 6.3. De klant dient de producten ongebruikt en in de originele verpakking terug te sturen naar RobinKlever, met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking.

Artikel 7 – Garanties en Conformiteit 7.1. RobinKlever staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 7.2. Een door RobinKlever, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover RobinKlever kan doen gelden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 8.1. De aansprakelijkheid van RobinKlever is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RobinKlever gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. 8.2. RObinKlever is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9 – Klachtenregeling 9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij RobinKlever, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. 9.2. Bij RobinKlever ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RobinKlever binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen 10.1. Op overeenkomsten tussen RobinKlever en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2. Geschillen tussen RobinKlever en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RobinKlever is gevestigd.